Timuti aiamaad

  1. Aiamaade kasutusõiguse andmine Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsi liikmetele

1.1. Igal MTÜ Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsi (edaspidi TAMS) kuuluval liikmel (käesolevas dokumendis edaspidi Kasutaja) on õigus kasutada Timuti kogukonnaaia aiamaad suurusega kuni 200 m2 tasudes TAMS-i iga-aastase liikmemaksu lisaosa. Erandina tohivad soovi korral uuele aiamaa kasutamise korrale üleminekuperioodil (aastal 2024. a.) suuremat maatükki kasutada isikud, kes on aiakogukonda kuulunud ja seda kasutanud enne 1. jaanuari 2024.a. vastavalt punktile 1.3.

1.2. Aiamaa kasutamisega seotud TAMS-i liikmemaksu lisaosa arvestatakse  kuni 200m2 pindalaga maatüki kohta.

1.3. Enne 1. jaanuari 2024.a. aiamaad kasutanud isikud maksavad TAMS-i liikmemaksu aiamaa kasutamisega seotud lisaosa vastavalt tegelikult nende kasutuses olevalt maalt jagatuna 200-ga. Näide: Isiku kasutuses oli enne 1. jaanuari 2024  450 m2. Liikmemaksu lisaosa suuruse arvutamine 2024. aastal: 450:200= 2,25 ehk liikmemaks arvutatakse 2 maatüki eest.

1.4. Alates 1.jaanuarist 2025.a. hakkab täiel määral kehtima aiamaade kasutamise uus kord, mille kohaselt on ühel TAMS-i liikmel õigus kasutada maksimaalselt 200 m2 aiamaad.

1.5. Aiamaa kasutusse andmine toimub TAMS-i liikmete sooviavalduse alusel avalduste laekumise järjekorras vabade maatükkide olemasolul.

1.6. Aiamaade kasutusõiguse andmist korraldab ja aiamaade kasutamise korra täitmist jälgib TAMSi juhatus ja/või juhatuse poolt volitatud isik (Peaaednik)

1.7. Juhatusel on õigus muuta aiamaade kasutamise korda ja ümber korraldada aiamaade kasutamist teavitades sellest Kasutajaid võimalusel enne hooaja (vegetatsiooniperioodi) algust mõistliku aja jooksul.

1.8. Aiamaa kasutamise järjekorda võetakse ja seda kasutada saavad TAMS-i liikmed, kellel ei ole liikmemaksu põhiosa tasumise võlgnevust.

1.7. Liikmemaksu aiamaa kasutamisega seotud lisaosa suuruse määrab TAMSi juhatus oma otsusega ja teeb selle teatavaks Kasutajatele kogukonna meililisti kaudu ja avalikult TAMS-i Facebooki kontol ja/või TAMS-i kodulehel mõistliku aja jooksul enne vegetatsiooni perioodi algust.

  1. Aiamaa kasutamise üldised põhimõtted

2.1. Aiamaa Kasutaja peab kinni pidama oma maatüki piiridest. Kasutusse antud aiamaad ei tohi edasi rentida ega anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.

2.2. Kasutajal on õigus talle määratud maatükki kasutada, kui ta on tasunud igal kalendriaastal tähtaegselt liikmemaksu lisaosa tähtajaga 1. aprill ettemaksuna jooksva aasta vegetatsiooni perioodi eest ja täidab kõiki aiamaa kasutamise tingimusi.

2.3. Aiamaal on lubatud kasvatada: köögivilju, lilli, püsikuid, maitsekultuure, ürditaimi ja marjapõõsaid. Enne 2024.a. istutatud viljapuude kasvatamine on lubatud kuni aia sulgemiseni.

2.4. Kasutajal on õigus püstitada oma kasutuses olevale maatükile kasvuhoone põhja pindalaga kuni 20 m2 ja/või kiletunnelid ning kompostikastid. Enne ehitise rajamist tuleb Peaaednikule esitada vastav sooviavaldus ja plaan koos rajatise asukoha märkimisega.

2.5. Aiamaale paigutatavad objektid ei tohi varjutada naabermaatükke päikese eest.

2.6. Aiamaa otstarbekas kasutamine tähendab, et maatükk on haritud ning sellel kasvatatakse lubatud taimi ja kultuure. Murualade tekitamine on lubatud vaid puude ja põõsaste vahelisel alal ning kuuri lähiümbruses. Umbrohu tõrjumiseks on lubatud aiamaa osaline kinni katmine ühel aiandushooajal, teisel aastal tuleb see ala kasutusele võtta.

2.7. Kuulumine Timuti aia kogukonda eeldab liikmetelt ka vabatahtlikku tööd aia heakorra ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Selleks on talgutööde korras ühisalade hooldamine (teed, tiigid, ühiskasutuses olevad hooned ja nende ümbrus, viljapuude hooldus, mõõdistamine jms).

2.8. Soovist jooksval aastal aiamaad mitte kasutada tuleb TAMS-i juhatust teavitada hiljemalt 1. aprilliks. Isikud, kes pole tähtajaks tasunud aiamaa kasutamisega seotud liikmemaksu lisaosa, kaotavad õiguse kogukonnaaias aiamaad kasutada ja nende asemel antakse vastava maatüki kasutusõigus järjekorras järgmistele soovijatele.

  1. Aiamaa kasutamise reeglid

3.1. Aiamaa territooriumil viibides ja toimetades peab iga Kasutaja arvestama teiste Kasutajatega.

3.1.1. Keelatud on ilma loata viibimine teise Kasutaja maatükil ning sealt vara ja saakide võtmine;

3.1.2. Keelatud on suitsetamine, alkoholi tarbimine, koerte vabapidamine, valju muusika kuulamine.

3.2. Kasutajal on kohustus vältida maatükiga piirneval teerajal umbrohu kasvamist kõrgemaks kui 10 cm. Vältida tuleb umbrohuseemnete levikut.

3.3. Oma tegevusest tekkinud prügi toimetab iga Kasutaja vastavasse jäätmekonteinerisse.

3.4. Kompostimismaterjal tuleb ladustada oma maalapil või viia see vastavale kompostimisalale (kui see on loodud). Ühiskompostimiseks sobiva ala loomisest teavitab juhatus Kasutajaid kogukonnaaia meililisti kaudu. Keelatud on aiajäätmete ladustamine väljaspool aeda (linna maal).

3.5. Oma krundil võib kasutada jalgadele toetuvat väikest grillahju, kui selle tegevus ei saasta loodust, ei häiri naaberaednikke ega tekita kahjutule ohtu.

3.6. Oma maatüki piiramiseks võib rajada kuni 50 cm kõrgusi piirdeid.

3.7. Keelatud on puude (välja arvatud enda istutatud puude) omavoliline langetamine. Kui seda on vajalik teha, tuleb see TAMSi juhatusega ja/või peaaednikuga kooskõlastada.

3.8. Lisaks eelpool toodud tingimustele peavad Kasutajad aiandushooajal jälgima ja täitma kogukonnaaia meililisti teel ja/või kogukonna eestvedaja ning Peaaedniku kaudu esitatud täiendavaid korraldusi.

  1. Aiamaa kasutusõigusest loobumine

4.1. Kasutaja võib soovi korral loobuda enda kasutuses oleva maatüki harimisest, saada kogukonnaaias asendusmaad või peatada aiandustegevuse teatud perioodiks.

4.2. Aiandustegevuse lõpetamisest, peatamisest ja/või soovist lahkuda kogukonnaaia liikmeskonnast, teavitab Kasutaja Peaaednikku ja/või TAMS-i juhatust e-posti tams@tams.ee teel.

4.3. Kasutaja tagastab maatüki puhastatuna kõigest mittelooduslikust materjalist ja esemetest (plastmaterjal, kasutuskõlbmatud rajatised, anumad jms).

4.4. Aiandustegevuse lõpetaja võib jääda TAMS-i liikmeks, osaleda muudes TAMS-i tegevustes ja tasudes edaspidi ainult seltsi liikmemaksu põhiosa.

  1. Aiamaa kasutusõiguse äravõtmine

5.1. Juhatus võib oma otsusega võtta liikmelt maatüki kasutusõiguse, kui ta ei ole kahel järjestikusel kalendriaastal maad harinud või rikub Timuti kogukonnaaia aiamaa kasutamise korda.

  1. Lõpusätted

6.1. Liikmemaksu aiamaa kasutamisega seotud lisaosa on kehtestatud aiamaa kasutusõiguse eest. Aiamaa kasutamisega seotud TAMS-i liikmemaksu lisaosa sisaldab kohalikule omavalitsusele tasutavat maamaksu, ühiskasutatava käimla olemasolu kogukonnaaias ja  korraldatud jäätmevedu.

6.2. TAMS-i juhatus korraldab maamaksu tasumise ja suhtleb vajadusel maaomanikuga (Tartu Linnavalitsus) ja teavitab Kasutajaid võimalikest muutustest aiamaade kasutamisel.

6.3. Aiamaa Kasutajatel on õigus kokku kutsuda Kasutajate üldkoosolek ja valida endi seast eestvedaja/esindaja, kes suhtleb TAMS-i juhatusega Juhatuse poolt määratud peaaedniku kaudu.

6.4. Igal Kasutajal on õigus pöörduda oma eestvedaja/esindaja kaudu mistahes aiamaa kasutust puudutavates küsimustes TAMS-i juhatuse poole, teha ettepanekuid kasutuskorra paremaks muutmiseks ja tõstatada muid teemakohaseid probleemkohti.

6.4. Pooled tegutsevad heas usus, et kogukonnaaiandus toob kasu asjaosalistele ja kogu ühiskonnale laiemalt, mõjudes hästi inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele.

6.5. Võimalikud vaidlused püütakse esmalt alati lahendada läbirääkimiste teel.

6.6. TAMS-i liikmemaksu põhiosa suurus 2024. a. on 5 eurot ja Timuti kogukonnaias aiamaa kasutamisega seotud liikmemaksu lisaosa suurus on 10 eurot kuni 200mmaatüki eest.

6.8. Kasutajate puudulike kontaktandmete korral (nt. meiliaadressi puudumisel), on muudatustest teavitamise kohustus Kasutajate üldkoosolekul valitud eestvedajal/esindajal. Teabest ilmajäämise omavastutus on Kasutajatel, kes pole oma kontaktandmeid TAMS-is uuendanud ega tunne ise aktiivselt huvi aiamaade kasutamisega seotud korra vastu.